Yellow-necked Mouse (Apodemus flavicollis) juvenile

Yellow-necked Mouse